Úvod Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ obchodu:

Bedřich Březina - BB Design
Smila Osovského 15/23
674 01 Třebíč
Česká Republika

Živnostenský list vydal Mestský úrad v Třebíči
IČO: 47355441
DIČ: CZ7211264522

Číslo účtu: 828435-514/0600 GE Money Bank

1. Všeobecné ustanovenia

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky na webe www.brezinadesign.eu potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

2. Objednanie tovaru a služieb

Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou objednávkového formulára, telefónu, e-mailu či písomne ​​na našej adrese. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke.

Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky. Zároveň riadne vybavené slovenskými návodmi k obsluhe a záručnými listami, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé.

Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V  jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.

V  prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo k zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme i v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

3. Potvrdenie objednávky

Potvrdenie objednávky vám zašleme e-mailom, o odoslaní tovaru budete taktiež informovaný e-mailom. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať.

4. Zrušenie objednávky

Každú objednávku môžete do 24 hodín od potvrdenia prijatia objednávky zrušiť a to telefonicky alebo e-mailom bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru či služby.

5. Doprava

Objednaný tovar vám zašleme prostredníctvom prepravnej firmy DPD alebo poštou. Cena dobierky (poštovné a balné) je 300,- Kč vrátane DPH.
(Prepočítavanie na EUR podľa aktuálneho kurzu.)

V prípade zaplatenia kúpnej sumy vopred na náš účet, neplatíte poštovné ani balné.

Vyhradzujeme si právo zmeny spôsobu a ceny dopravy objednaného tovaru, ak je to z přeravních dôvodov nutné.

Pri úhrade dobierky ste povinní si vždy vyžiadať doklad o zaplatení dobierkovej sumy, kde bude uvedená suma, ktorá je pri dobierke vyberaná.
V  prípade, že bude reklamovaný inkaso dobierky a nebude možné doložiť doklad o odovzdaní peňazí zo strany konečného príjemcu, nebude reklamácia uznaná.

6. Dodacia lehota

Dodacia lehota je spravidla do 1 týždňa. O prípadnej dlhšej dodacej lehote budete vopred informovaní.

7. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie, práva a povinnosti zmluvných strán

V  prípade, kedy predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) je uskutočnený spotrebiteľom na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä elektronický obchod na Internete), má kupujúci - spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia plnenia. Iba v prípade, pokiaľ by dodávateľ neposkytol spotrebiteľovi informácie, ktoré je podľa § 53 ods 4 a 5 občianskeho zákonníka povinný poskytnúť, je táto lehota 3 mesiace od prevzatia plnenia. Ak sú tieto informácie podľa ust § 53 ods 4 a 5 Občianskeho zákonníka riadne predané v priebehu tohto trojmesačného obdobia od prevzatia plnenia, dochádza k ukončeniu trojmesačnej lehoty a od tej doby plynúť lehota sedemdňová. Spotrebiteľ však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 53 ods 7 občianskeho zákonníka. Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť dodávateľovi (predávajúcemu) doručené do skončenia lehoty pre odstúpenie. Pri využití tohto práva na odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný k  riadnemu vrátenie kompletného tovar (plnenie), tj v pôvodnom stave a  obale, schopný ďalšieho predaja, neporušené, so všetkými dokladmi a  dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Spotrebiteľ vracia tovar na adresu dodávateľa. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru spotrebiteľom je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť spotrebiteľovi čiastku zaplatenú za tovar, po odpočítaní nákladov vynaložených predávajúcim na dopravu tovaru ku spotrebiteľovi.

Zmluvu uzatvorenú na diaľku so spotrebiteľom možno zrušiť len za podmienok stanovených občianskym zákonníkom (§ 49, § 517 ods.1, § 597, § 623, § 679).

Spotrebiteľom v zmysle zhora uvedenom znamená zákazník - kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

V  prípade potreby Vám do 14-tich dní odo dňa prevzatia objednaného tovaru toto nepoužitý a nepoškodený tovar vymeníme za iný druh. Tovar stačí zaslať doporučeným balíkom (nie na dobierku) na našu adresu. Náklady spojené s výmenou nesie v plnej výške kupujúci.

K mimosúdnemu riešeniu spotřebiteských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, sa sídle Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, web: www.coi.cz

8. Platobné podmienky

Tovar je platený dobierkou, popr. bankovým prevodom vopred na účet dodávateľa. Iba v ojedinelých prípadoch je možné dojednať platbu faktúrou. Predávajúci si vyhradzuje právo platbu za tovar formou faktúry odmietnuť!

9. Reklamácie a záruka

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami av súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný okamžite hlásiť predávajúcemu. Za vady vzniknuté prepravcom neručíme.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak.

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:
a) bežným opotrebením
b) nesprávnym použitím výrobku
c) nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:


1) informujte nás o reklamácii e-mailom či písomne
2) tovar, popr. chybný diel, zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu
3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie, svoju adresu a telefónny kontakt
4) priložte kópiu dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode
Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru našou spoločnosťou.

10. Ochrana osobných údajov, recyklačné poplatky a EET

Firma BB Design - Bedřich Březina sa zaväzuje, že všetky zverené osobné údaje neposkytnú tretím osobám a bude ich využívať výlučne pre svoju potrebu.

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi

   - Zákon o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb.,
   -  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "nariadenie")
    - Zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti č. 480/2004 Zb.
    - Zákon č. 563/1991 Zb. O účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, prípadne v súlade s ďalšími právnymi predpismi

Práva zákazníka v súvislosti s ochranou osobných údajov:

    požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom;
    na opravu poskytnutých Osobných údajov;
    na vymazanie poskytnutých Osobných údajov;
    na obmedzenie spracovanie Osobných údajov;
    podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.
    Právo na prenos osobných údajov na iného správcu
    Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov

Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.

Ceny svietidiel obsahujú recyklačný poplatok, ktorý je účtovaný na základe novely zákona o odpadoch č.185 / 2001Sb. Poplatok vo výške 4, - € bez DPH je pre svietidlá, u ktorého dlhšia časť nepresahuje 50cm. Poplatok vo výške 7,50 bez DPH u svietidlá s dĺžkou väčšou ako 50cm. Ekologickú likvidácia zabezpečuje v rámci kolektívneho systému firma EKOLAMP.

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

Tlačiť